Warunki współpracy

Ogólne warunki współpracy

§ 1 DEFINICJE
Strony nadają stosowanym w niniejszej umowie terminom następujące znaczenie:
1 Internet – ogólnoświatowy zbiór sieci komputerowych, które są ze sobą połączone, umożliwiając w ten sposób swobodną wymianę informacji między jego użytkownikami.
2 Strona internetowa – pojedynczy dokument HTML lub pojedyńcza strona WordPress, które użytkownik widzi w oknie przeglądarki po wprowadzeniu jej adresu. Strona oprócz tekstu może zawierać również grafikę, hiperłącza i inne rozszerzenia multimedialne.
3 Portal, blog (zwany dalej Portalem) – jest rodzajem strony internetowej, większej i bardziej rozbudowanej od typowych stron informacyjnych czy hobbystycznych. Portal internetowy, oprócz funkcji typowo informacyjnej, oferuje użytkownikowi udogodnienia w postaci usług interaktywnych, takich jak: wyszukiwarka stron internetowych, możliwość założenia konta, możliwość pobierania plików, możliwość wnoszenia opłat.
4 Nazwa domeny – łatwy do zapamiętania adres danej strony WWW, pod którą można umieścić portal WWW oraz założyć konta e-mail itp.
5 Hosting – zachowanie strony internetowej w pamięci serwera w celu udostępnienia jej użytkownikom Internetu.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
1 Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia i instalacji na serwerze i pod adresem www wskazanym przez Zamawiającego portalu internetowego na platformie WordPress zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
2 Wykonawca nie będzie przeprowadzał hostingu portalu internetowego ani nie będzie w nim pośredniczył.

§ 3 REALIZACJA UMOWY
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie informacje oraz dokumenty i materiały własne niezbędne do stworzenia portalu internetowego, w szczególności zdjęcia, logo, treści słowne. W sytuacji kiedy Wykonawca we własnej ocenie nie został poinformowany w wystarczającym stopniu, może domagać się udostępnienia uzupełniających dokumentów i materiałów własnych Zamawiającego koniecznych do wykonania zobowiązania. Ze swej Strony Zamawiający zobowiązuje się spełnić uzasadnione żądania Wykonawcy. W przeciwnym razie Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z powodu niewykonania portalu w umówionym terminie.
2. Wykonawca przystąpi do realizacji projektu Portalu w terminie 2 dwóch dni od dnia spełniania następujących warunków przez Zamawiającego:
a) odesłanie podpisanego egzemplarza umowy drogą elektroniczną,
b) przekazanie wytycznych, propozycji graficznych, treści oraz innych elementów które mają zostać uwzględnione w projekcie Portalu, w szczególności tych, o których mowa w ust. 1.,
c) uiszczeniu zaliczki, o której mowa w § 6 ust. 3 lit a).
3. Projekt zawierający oprawę graficzną zostanie wykonany w terminie 2-3 dni od spełniania warunków, o których mowa w ust. 2 i przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.
4. Zamawiający po otrzymaniu projektu portalu ma możliwość zgłaszania uwag i poprawek w terminie 3 dni roboczych.
5. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w ostatecznej wersji portalu o ile wynikają one z pierwotnych wytycznych Zamawiającego i nie sprzeciwiają się temu możliwości techniczne.
6. W ramach uzgodnionego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do 3 poprawek.
7. Zamawiający zobowiązany jest do akceptacji ostatecznej wersji portalu w terminie 3 dni od dnia otrzymania ostatecznego projektu.
8. W przypadku braku uwag w terminie, o którym mowa w ust. 4 przyjmuje się, że Zamawiający akceptuje otrzymany projekt portalu w całości.

§ 4 WDROŻENIE I PRZYJĘCIE PORTALU
1. Wykonawca wdroży portal internetowy poprzez umieszczenie go na serwerze i pod adresem www wskazanym przez Zamawiającego w terminie 10 dni od daty zaakceptowania projektu.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wyda portal internetowego poprzez przesłanie zarchiwizowanego pliku na adres e-mailowy Zamawiającego. Wraz z wydaniem portalu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne do jego obsługi, modernizacji oraz administracji loginy, hasła itp.
3. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wydanego portalu bądź też zgłoszenia ewentualnych uwag dotyczących wdrożenia i funkcjonowania portalu w terminie 3 dni od dnia otrzymania portalu.
4. W przypadku braku zastrzeżeń przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował i odebrał portal bez zastrzeżeń.

§ 5 PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do korzystania z portalu oraz do rozporządzania prawem do korzystania z portalu bez ograniczeń terytorialnych.
2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką, zwłaszcza cyfrową w jakimkolwiek systemie;
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek systemie, w tym także wprowadzanie do pamięci komputera;
c) rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach w sieci informatycznej;
d) publiczne udostępnianie portalu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a zwłaszcza w sieciach informatycznych oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL;
e) rozpowszechnianie w ramach usług telefonii komórkowej, zwłaszcza WAP;
f) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania;
g) prawo do udzielania zezwolenia na wykorzystanie fragmentów portalu w celach promocyjnych i merchandisingu.

§6 WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy oraz przeniesienie praw autorskich do powstałego portalu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości podanej na potwierdzeniu zamówienia
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone w następujących terminach:
a) 50% kwoty faktury – tytułem zaliczki płatne przed przystąpieniem do prac przez Wykonawcę, na podstawie faktury VAT zaliczkowej.
b) 50% kwoty faktury – w terminie 7 dni od dnia wydania portalu Zamawiającemu, na podstawie faktury VAT końcowej.
3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturach VAT wystawionych przez Wykonawcę i doręczonych Zamawiającemu.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur zgodnie z niniejszą umową bez jego podpisu oraz przesyłania ich drogą elektroniczną.

§ 7 OŚWIADCZENIA I GWARANCJE STRON
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że:
a) posiada doświadczenie w zakresie mediów elektronicznych gwarantujące realizację obowiązków wynikających z niniejszej umowy na optymalnym poziomie;
b) portal jako całość oraz każda z tworzących go stron będą prawidłowo działać na serwerze przez okres 12 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy;
c) portal jako całość ani żadna z tworzących go stron internetowych nie zawierają treści, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego, zwłaszcza z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich ani naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
d) portal jako całość ani żadna z tworzących go stron internetowych nie zawierają nieautoryzowanych zapożyczeń, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego;
2. Zamawiający oświadcza i gwarantuje Wykonawcy, że jest podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do będących utworami informacji i dokumentów udostępnianych Wykonawcy w celu umożliwienia mu realizacji portalu.

§ 8 AKTUALIZACJA PORTALU
1. Aktualizacja portalu jest bezpłatna,

§ 9 KLAUZULA POUFNOŚCI
1. Strony uzgadniają, że informacje techniczne, handlowe oraz dotyczące organizacji i zarządzania uzyskane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za ujawnienie tych informacji albo wykorzystanie ich w innym celu niż wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, nawet jeżeli jej działania nie zagrażają interesom drugiej Strony.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy warunki niniejszej umowy.

§ 10 ZNAK AUTORSKI, PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca może umieścić w witrynie portalu znak autorski o treści „Powered by Trejka”, będący linkiem do jego strony internetowej http://trejka.pl
2. Po przekazaniu strony wykonawca nie odpowiada za treści umieszczone na stronie (nawet w przypadku kiedy to wykonawca jest właścielem domeny, a Zamawiający jej użytkownikiem).
3. Za problemy związane za naruszenie prawa – w trakcie użytkowania strony – odpowiada Zamawiający.

§ 11 KARY UMOWNE
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w wykonaniu zobowiązań umownych spowodowanych działaniem siły wyższej. Strony zgodnie uznają, że siła wyższa oznacza nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, powstałe po podpisaniu umowy i niemożliwe do przewidzenia, które w całości lub w części uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Każda ze Stron może powołać się na siłę wyższą, pod warunkiem że niezwłocznie powiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu.

§ 12 ODSTĄPIENIE
1. Zamawiający do momentu przekazaniu portalu może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie obowiązków wynikających z umowy na okres przekraczający 10 dni.
2. Zamawiający do momentu przekazania portalu może odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka w dostarczeniu wersji ostatecznej portalu przekracza 30 dni.
3. Wykonawca do momentu przekazania portalu może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo wezwań nie dostarczy Wykonawcy wszelkich informacji oraz dokumentów i materiałów własnych niezbędnych do stworzenia portalu internetowego w wyznaczonym terminie.
4. Wykonawca do momentu przekazania portalu może odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka Zamawiającego w zapłacie zaliczki przekracza 15 dni.
5. Wykonawca może odstąpić od realizacji portalu w momencie kiedy zwłoka Zamawiającego w kontakcie z Wykonawcą przekracza ponad 6 miesięcy. Umowę uważa się wtedy za rozwiązaną, a projekt jest kasowany z lokalizacji testowej.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Wykonawcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Data 01.09.2016r.

Pin It on Pinterest